Algemene voorwaarden

slider-layer3-muntstapel

Algemene Voorwaarden

 1. Definitie

1.1 Opdrachtnemer: mevrouw A. Vierhoven, handelend onder de naam Grip op je knip -Zutphen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn, onder nummer 77607042, die in deze algemene voorwaarden verder wordt aangeduid als: GOJK.

1.2 Opdrachtgever: (1) de cliënt, of (2) de werkgever van de cliënt, of (3) een derde die een overeenkomst afsluit ten behoeve van een cliënt of een relatie (o.a. de werkgever van de cliënt).

1.3 Cliënt: de natuurlijke persoon die door opdrachtnemer gecoacht wordt.

1.4 Opdracht: de overeenkomst van opdracht die wordt gesloten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever krachtens welke de werkzaamheden worden verricht.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle voorstellen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Grip op je knip – Zutphen partij is.

2.2 De bepalingen uit deze algemene voorwaarden die naar zijn aard de strekking hebben ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de overeenkomst.

2.3 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door GOJK uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen GOJK en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van een nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 1. Overeenkomst

3.1 Het aanbod wordt schriftelijk vastgelegd in een offerte. Alle offertes zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij GOJK mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte of overeenkomst budgetcoaching door de opdrachtgever. De GOJK begint met de werkzaamheden na ondertekening van de offerte.

3.4 Wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst zullen partijen slechts binden indien die schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

 1. Medewerking door cliënt

4.1 Cliënt zal GOJK steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze van de aan GOJK verstrekte informatie derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is GOJK bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

 1. Uitvoering

5.1 Het eerste gesprek is een intakegesprek. Dit gesprek vindt voorafgaand aan de offerte plaats en is vrijblijvend maar niet kosteloos. In het gesprek worden de mogelijkheden verkend voor GOJK, tussen haar en de cliënt. Besproken wordt de concrete hulpvraag, de persoonlijke behoefte en verwachtingen van de cliënt ten aanzien van de vraag en het coaching traject of advies, de persoonlijke verhouding, de tijdsinvestering en de overige inspanning. GOJK behoudt zich het recht voor om na dit intakegesprek te beslissen dat zij ten aanzien van de cliënt geen overeenkomst zal aangaan met de cliënt of de beoogde opdrachtgever.

5.2 GOJK neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. GOJK staat echter niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

5.3 Wanneer GOJK, op het moment dat de overeenkomst van kracht is, de overtuiging heeft, om welke reden dan ook, de cliënt niet verder te kunnen coachen of adviseren, wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching/advisering afgerond. Andersom, als blijkt dat de cliënt zich onvoldoende gesteund voelt in het proces, kan de cliënt te allen tijde de relatie verbreken. Dit besluit wordt in een afrondend gesprek toegelicht. Dit zal nimmer een reden zijn tot restitutie van reeds gedane betalingen en ook dienen de reeds gemaakte kosten vergoed te worden overeenkomstig de geldende tarieven van GOJK.

5.3 De cliënt is zelfverantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de coaching en verwoordt deze persoonlijk aan de opdrachtgever. De cliënt en/of de opdrachtgever zijn zelfverantwoordelijk voor de uitvoering van het budgettaire advies. Indien de opdracht door derden is verstrekt zal GOJK alleen schriftelijk rapporteren aan opdrachtgever, waarbij het rapport door zowel GOJK als door de cliënt zijn ondertekend.’

 1. Geheimhouding

6.1 Alles wat in het contact tussen GOJK en cliënt besproken wordt, blijft vertrouwelijk. GOJK treedt met betrekking tot het besprokene niet naar buiten, bijvoorbeeld naar de opdrachtgever/werkgever. Alleen de gecoachte zelf heeft het recht te beslissen wat naar buiten komt. Hij kan daartoe in goed overleg de budgetcoach machtigen.

6.2 De cliënt machtigt GOJK tot het opvragen en uitwisselen van gegevens bij derden, voor zover die nodig zijn om het ingezette budgetbegeleidingstraject uit te voeren. Cliënt zal hiertoe een machtigingsformulier ondertekenen.

 1. Wijzigingen en meerwerk

7.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.

7.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van GOJK.

7.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

7.4 Indien naar het oordeel van GOJK een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is GOJK bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

 1. Tarieven en betalingen

8.1 Met de opdrachtgever (cliënt zelf, werkgever of derde) worden prijsafspraken gemaakt op basis van een uurtarief. De GOJK zal in de offerte een inschatting geven van het verwachte aantal benodigde gesprekken. Deze indicatie is niet bindend.

8.2 Opdrachtgever is aan de GOJK een vergoeding voor te rijden kilometers en reistijd verschuldigd tegen een in de overeenkomst genoemd tarief, indien de coaching/advisering plaatsvindt op een andere locatie dan op het woonadres van de GOJK.

8.3 De GOJK behoudt zich het recht voor om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen.

8.4 De GOJK zal de opdrachtgever periodiek een factuur sturen voor de geleverde uren.

8.5 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Opdrachtgever dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.6 De opdrachtgever dient de factuur, zonder korting, opschorting of verrekening aan de GOJK te betalen binnen veertien dagen.

8.7 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat er nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd aan de GOJK over het nog openstaande bedrag van 1% per maand of, indien hoger, de wettelijke rente. Opdrachtgever is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn de werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechten, welke kosten ten minste 15% van het totale verschuldigde bedrag bedragen, en van eventuele gerechtelijke kosten.

De buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door de budgetcoach niet tijdig van de opdrachtgever ontvangen betalingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

8.8 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, heeft de GOJK het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en werkzaamheden op te schorten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

8.9 De GOJK behoudt zich het recht voor om een gesprek in rekening te brengen als de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld. Afmelden dient 24 uur voor de afspraak te geschieden.

8.10 Prijsafspraken gelden voor de duur van 12 maanden en kunnen daarna door GojK worden gewijzigd middels een eenzijdige kennisgeving.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 De GOJK is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, de cliënt of een derde die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de GOJK toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade, waartegen de GOJK verzekerd is dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten in ieder geval de volgende beperkingen in acht worden genomen:

 • Niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade, derving van inkomsten en andere gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan.
 • Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de GOJK nimmer aansprakelijk.
 • De door de GOJK te betalen schadevergoeding is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met de duur van langer dan één jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van éénmaal het jaarmaximum.

9.2 De aansprakelijkheid van GOJK kan uitsluitend ontstaan indien cliënt GOJK onverwijld en deugdelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de tekortkoming c.q. het beëindigen van de werkzaamheden schriftelijk middels een aangetekende brief in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en GOJK ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

9.3 GOJK is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van de juiste informatie welke GOJK, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

9.4 Cliënt zal GOJK vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

9.5 Buiten de in artikel 13.1 genoemde aansprakelijkheid rust op GOJK geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

9.6 GOJK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van gegevens of documenten en/of het missen van financieel voordeel en schade door bedrijfsstagnatie.

9.7 GOJK zal niet aansprakelijk worden gesteld indien cliënt de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

9.8 De aansprakelijkheid van GOJK inzake schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst.

9.9 In geen geval zal de door GOJK verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van GOJK wordt betaald.

9.10 Ieder vorderingsrecht van de client en/of derden jegens GOJK vervalt 1 jaar na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden.

9.11 De cliënt staat er voor in dat door GOJK te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De cliënt zal GOJK vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door GOJK verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten, worden geschonden.

 1. Overmacht

10.1 Bij overmacht kan GOJK haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. In dat geval is de budgetcoach verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Indien GOJK door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan GOJK zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van GOJK kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien GOJK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is GOJK gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. Indien GOJK door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de cliënt tegenover GOJK geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

 1. Ontbinding

11.1 GOJK behoudt zicht het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van GOJK kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient GOJK de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

11.2 Iedere partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen dan wel verdere uitvoering opschorten, indien de andere partij al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten gevolge van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Indien de GOJK de overeenkomst op basis van dit artikel beëindigt, is zij tevens gerechtigd onmiddellijke voldoening van haar toekomende rechten uit te oefenen.

 1. Geschillen

12.1 Alle geschillen welke tussen GOJK en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen de GOJK woonachtig is.

12.2 Aanbiedingen van en overeenkomsten met GOJK worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.3 Door GOJK verrichte diensten, geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden waartegen de client niet binnen 7 dagen na de levering en/of uitvoering daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

 1. Termijnen

13.1 Door GOJK kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan GOJK bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door GOJK zoveel mogelijk in acht worden genomen. GOJK is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de cliënt kan aan uitsluitend het overschrijden van een door GOJK kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van GOJK ingetreden omstandigheden. Termijnen gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in bezit zijn van GOJK, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.

 1. Intellectuele eigendom

14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt GOJK zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

14.2 GOJK behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14.3 Alle door GOJK verstrekte stukken, zoals de Excel huishoudboekje, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model) contracten en andere geestesproducten van GOJK en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van GOJK worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van GOJK mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

 1. Slotbepaling

15.1 GOJK is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden.

15.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

15.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GOJK.